معرفی تیم تخصصی  ما

مهندس امیر صالح

کارشناس ارشد تجارت الکترونیک

مهندس رضا ولادت

کارشناس ارشد طراحی فرایند دارویی

رابرت هبل

مشاور ارشد validation

مهندس میثم کیانی

کارشناس مکانیک

مهندس محمد گودرزی

کارشناس سیستم های تبرید