آموزش  نرم افزار NI multisim

توضيحات عملي

تمرين شماره يک – آزمایش دیود و یکسوساز نیم موج

صورت و پاسخ سوال 

صورت سوال

آزمايش تمرين شماره 2

پاسخ سوال 

صورت سوال

آزمايش تمرين شماره 3

پاسخ سوال