روغن سيليکون فريزدراير جهت فريزدرايرهاي صنعتي

فريزدرايرهاي صنعتي جهت سرمايش و گرمايش شلفها از روغن سيليکون استفاده ميکنند . روغن سيليکون  فريزدراير صنعتي داراي سياليت در دماهاي  منفي ميباشد .بدين صورت که ابتدا روغن سيليکون سرد شده و سپس جهت سرد کردن شلفها به داخل شلفها فرستاده ميشود . در مورد گرم کردن شلفها نيز همي

اسکرول به بالا