سايت آموزشي شرکت دانش محور رازي در حال طراحي و آماده سازي ميباشد .
09124983481
0

بخش تخصصی PLC & HMI زیمنس

تنظیمات اولیه PLC

ارتباط کامپیوتر با PLC 1200 زیمنس – تنظیمات IP Adress

مراحل ساخت یک پروژه در PLC S7-1200 زیمنس

بخش تخصصی PLC & HMI فتک