سايت آموزشي شرکت دانش محور رازي در حال طراحي و آماده سازي ميباشد .
09124983481 02128423565
0

بخش تخصصی PLC & HMI زیمنس

آموزش نصب نرم افزار TIA V16

تنظیمات اولیه PLC

مراحل ساخت يک پروژه در PLC S7 – 1200

ارتباط کامپیوتر با PLC 1200 زیمنس – تنظیمات IP Adress

مراحل ساخت یک پروژه در PLC S7-1200 زیمنس

آموزش تياپورتال – مهندس عبدالعلي  زاده

آموزش تياپورتال – مهندس عبدالعلي  زاده

آموزش تياپورتال – مهندس عبدالعلي  زاده

آموزش تياپورتال – مهندس عبدالعلي  زاده

آموزش تياپورتال – مهندس عبدالعلي  زاده

بخش تخصصی PLC & HMI فتک